SASTANAK STRUČNOG TIMA ZA
AKUTNI KORONARNI SINDROM SRBIJE

SASTANAK JE POSVEĆEN PROSLAVI 40 GODINA OD POČETKA RADA PRVE KORONARNE JEDINICE U SRBIJI

u organizaciji:
Udruženja kardiologa Srbije
Stručnog tima za Akutni Koronarni sindrom Ministarstva zdravlja Srbije
Radne grupe za srčanu insuficijenciju Udruženja kardiologa Srbije
Akademije Medicinskih nauka SLD

petak,  5 novembar 2010
09:00-16:30
Hotel Hyatt, Beograd

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS Srbije

U okviru Kontinuirane medicinska edukacija
Bez kotizacije

P R O G R A M:

09:00-09:10               Otvaranje sastanka

09:10-10:30

MESTO I ZNAČAJ KORONARNIH JEDINICA PRE 40 GODINA i DANAS 2010:

predsedništvo:
A.
Nedok, Lj. Božinovic, S. Nedeljković,  V. Obradović, V. Ćirić, K. Pavlovic, B. Putniković, LJ. Hadzi Pesic, S. Ilić. M. Pavlovic, 

09:10-09:30     Kako smo počeli sa organizacijom koronarnih jedinica pre 40 godina : A. Nedok, Lj. Božinović, V. Ciric, Hadzi Pesic, K. Pavlovic  (Beograd, Nis, Niska Banja, Novi Sad)

09:30-09:40  Prve defibrilacije i borba sa poremećajima ritma na početku i danas: M. Matić i sar. (Beograd)

09:40-09:50  Prvi pacemaker u koronarnoj jedinici i indikacije danas: M. Grujić i sar. (Beograd)

09:50-10:00   Prvi ehokardiogram u koronarnoj jedinici i njegovo mesto danas: „od bolesnika do Circulation-a“ A. Nešković, i sar  (Zemun)

10:00-10:10 Nove metode savremene koronarne jedinice: primena balon pumpe, respiratora, zbrinjavanje reanimacione kome:  G. Panić i sar (Novi Sad)

10:10-10:25 Aktivnosti strucnog tima za akutni koronarni sindrom od 2002 god: primena savremene terapije, preporuke, registar, edukacija i druzenje. Z. Vasiljevic, G. Panic, B. Putnikovic N. Karanović i sar (Beograd, Novi Sad, Zemun, Nis)

10:25- 11.00  Kafe pauza

11:00–12:30

ŠTA JE CILJ LEČENJA KORONARNOG BOLESNIKA DANAS:
LEČENJE STENOZE ILI ISHEMIJE?

What is today’s treatment target in acute and chronic coronary disease: coronary arthery stenosis or myocardial ischemia?
chairperson(s): B. de Bruyne, G. Panic,  M. Ostojic, A. Neskovic

11:00-11:20 What is today’s treatment target in coronary artery disease: coronary stenosis or myocardial ischaemia? B. de Bruyne (Belgium)

11:20-11:40  Key elements of successful primary PCI network. Marko Noc (Slovenia)

11:40-12:00 Use of health care registries in cardiology research - The Danish perspective".Jens Flensted Lassen (Danish)

12:00-12:20   Diskusija

12.20 – 12.45 Kafe pauza

12.45-13:45  

Moderator: Zorana Vasiljević

Primena ACE inhibitora u akutnom infarktu miokarda – SMILE studije
G. Koračević, N. Radovanović (Nis, Beograd)

Statini u akutnom koronarnom sindromu. S. Apostolovic (Nis)

13:45-15:00  KOKTEL

15.00-16:30  FOKUS SESIJA : Prikazi slučajeva – IZMEĐU PREPORUKA I PRAKSE

- Dispnoja – stalan dijagnosticki izazov – prikaz slucaja S. Ilic i sar. (Nis)

- Dugotrajna reanimacija u akutnom infarktu miokarda: da li i kada treba odustati od primene reperfuzione terapije. M Krotin i sar. (Beograd)

- Od prehospitalne trombolize do rescue PCI u kardiogenom soku – prikaz slucaja. S. Petkovic-Curic, I Ilic, Z. Lazarevic, M Popovic-Cordas (Zrenjanin, Zemun)

- Da li je procena u primeni reperfuzije kljucna odluka za prognozu pacijenta sa akutnim infarktom miokarda. M Pavlovic i sar. (Nis)

- Prikaz slucaja primene tromboliticne terapije u STEMI: izmedju preporuka i prakse. N. Trifunovic i sar. (Uzice)

- Da li znate sta je Kounis sindrom? G Davidovic (Kragujevac)

 

Diskusija

Organizacioni odbor sastanka:
Stručni tim za akutni koronarni sindrom Srbije i predstavnici Udruženja Kardiologa Srbije
Zorana Vasiljević, Gordana Panić, Biljana Putniković, Milan Nedeljković, Aleksandar Nešković, Jovan Peruničić

 
Liga za Hipertenziju / Hypertension League © 2009 • dizajn: City Marketing Centar